News

แสงสุขกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008
แสงสุขกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 แสงสุขกรุ๊ป เข้าร่วมโครงการ Consultancy Fund (CF) ปี2557 กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และได้รับคัดเลือกให้เป็น Success Case
07/07/2558 15:57
แสงสุขกรุ๊ป เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน"
แสงสุขกรุ๊ป เข้าร่วมงานสัมมนาในงาน "อนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน" เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 - 6 พฤจิกายน 2556
20/01/2557 15:30
Work Shop และศึกษาดูตลาด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2555 ผู้บริหารแสงสุขกรุ๊ป ได้เข้าร่วมกิจกรรม Work Shop และศึกษาดูตลาด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้า AEC MARKET Thailand Trade Pavilion 2012
18/12/2555 13:24
ซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ ประจำปี2555
แสงสุขกรุ๊ปให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทุกคน ดังนั้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 จึงได้จัดการอบรมการดับเพลิงอย่างถูกวิธี และซ้อมการหนีไฟเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในโรงงาน โดยผู้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณนนทกร เกตุทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกั
24/08/2555 14:55