แสงสุขกรุ๊ป ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008

ด้วยความใส่ใจในเรื่องกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า ผู้บริหารแสงสุขกรุ๊ป จึงเข้าร่วมโครงการ Consultancy Fund (CF) ปี2557 กับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ การตลาด และการบริการ จนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 และนอกจากนี้ได้รับคัดเลือกให้เป็น Success Case สำหรับโครงการดังกล่าวอีกด้วย